Zaliczanie monografów ogunami

Informacja w sprawie zaliczania zajęć monograficznych w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich”. Informuję o szczegółowych zasadach zaliczenia wykładów monograficznych wykładami ogólnouniwerysteckimi.

Obowiązkowe zajęcia monograficzne przewidziane planem studiów mogą być zaliczone przez studenta poprzez realizację obowiązkowych zajęć ogólnouniwersyteckich, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

  • zgodność co do formy (wykład za wykład)
  • zgodność co do liczby punktów ECTS
  • zgodność co do zasad zakończenia zajęć (zaliczenie, egzamin)
  • zgodność co do rodzaju studiów (studia I stopnia, studia II stopnia)
  • porównywalność liczby godzin

Zajęcia ogólnouniwersyteckie są rozliczane zgodnie z programem studiów obowiązującym danego studenta (tj. zgodnie z obowiązującym harmonogramem ).

Komentarz

  • Ogun można zrealizować e-learningowo, ale w przypadku zastąpienia nim monografu muszą być zachowane powyższe zasady.
  • Osoby, które chciały zastąpić ogunem monograf kończący się egzaminem, ale zrealizowały ogun z zaliczeniem na ocenę, mogą w kolejnym semestrze zapisać się na ogun z egzaminem, a ten zrealizowany na zaliczenie rozliczyć w terminie późniejszym, w ramach monografu na zaliczenie na ocenę. Rozliczenie jest roczne.
  • W przypadku realizacji oguna, za powiedzmy 6 pkt. ECTS, nie można zamienić go na dwa monografy po 3 pkt.. Obowiązuje zasada – jeden ogun za jeden monograf (rozliczony według zasad przedstawionych powyżej).
  • Student musi odpowiednio “zarządzać” monografami i ogunami, aby zrealizować wymagany limit ECTS w roku akademickim.