Antologia tekstów Katedry Technologii Informacyjnych Mediów

Rozwój technologii informacyjnych zwiększył znacznie możliwości badawcze i innowacyjne w zakresie Nauk o Mediach. Zaowocowały one osiągnięciami w zakresie cyfryzacji, komunikacji i mediów. Dostęp do przekazu medialnego na szeroką skalę, niezależnie od czasu i miejsca, wpłynął na zaangażowanie młodych ludzi
w zgłębianie tajników nowych mediów. Wiąże się to również
z zapotrzebowaniem rynku pracy na kompetencje specjalistów
w tej dziedzinie.

Zasadność konwergencji technologii informacyjnych i mediów spowodowała powołanie kierunku studiów – Logistyka Mediów na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Studenci tego kierunku rozwijają swoją wiedzę
i umiejętności w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii
w mediach, praktycznego ich wykorzystania, a także zarządzania przedsiębiorstwami medialnymi. Zwieńczeniem studiów są prace dyplomowe. Dokumentują one obszar zainteresowań absolwentów, ich dociekliwość badawczą oraz umiejętności pisarskie.
Ogólnie – dorosłość zawodową.

Niniejsza publikacja stanowi zbiór, wybranych spośród najlepszych prac dyplomowych, które powstały na Logistyce w roku akademickim 2015/2016. Opiekę merytoryczną nad pracami licencjackimi pełnili pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych Mediów oraz współpracownicy.

Zaprezentowane prace to efekt odbytych seminariów dyplomowych, dyskusji, sporów, wymiany doświadczeń.
Cechuje je merytoryczny język, właściwy układ, odpowiednio sformułowana hipoteza, która została potwierdzona za pomocą dopracowanej metodologii. Wykorzystana literatura, zarówno
polska jak i obcojęzyczna, dobrana przez Autorów prac, jest aktualna oraz zgodna z prezentowanymi tematami. Przypisy oraz spisy form graficznych użyte w tekstach publikacji są odpowiednie
do poziomu prac.

Zawarte w niniejszej publikacji opracowania zawierają wartościowe i aktualne informacje niezbędne każdemu studentowi Logistyki. Ponadto stanowią przykłady prac dyplomowych.

Formalne wymagania dotyczące kształtu prac dyplomowych zawarte są na stronie logistykamediów.pl .
Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą publikacją nie tylko studentów Logistyki Mediów, ale również pozostałych studentów Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii oraz innych kierunków, osoby pracujące w mediach, zainteresowane życiem przedsiębiorstw medialnych a także technikami stosowanymi
w kuluarach mediów.

Mamy nadzieję, że niniejsza lektura, poza dostarczeniem wartościowych źródeł informacji, stanie się także inspiracją do powstania nowych naukowych opracowań i przyczyni się do refleksji
nad rolą człowieka, jaką pełni on w mediach.

Agata Opolska-Bielańska
Katedra Technologii Informacyjnych Mediów

Antologia do pobrania (plik pdf)